انواع معما و تست هوش

تست هوش جدید

تست هوش جدید

در این پست از سایت مهر پارسی میخواهیم ذهن شما را و دید شما را به چالش بکشیم چند تکه چوب داریم (همانند شکل فوق) آیا می توانید 8 تا از آنها را به گونه ای بردارید که یک تکه چوب، باقی بماند؟!  توجه کنید هیچ تکه چوب پنهانی در کار نیست! خطای دید جالب ،معما با جواب ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ جواب تست هوش تصویری ‘تکه چوب باقیمانده!’ اگر کمی دقت کنید می بینید در واقع 9 تکه چوب داریم، نه 8 عدد. و هر طور که می خواهید می...

ادامه مطلب